Personakt Antavla

Jon Persson

Blev ca 69 år.

Far:Per Jonsson (1650? - >1718)
Mor:Brita Andersdotter (1649? - 1718)

Född:beräknat 1682 Österåsen, Fors (Z) 1)Beräknat dödsår, 69 år när han avlider
Se även: Fors AI:1 (1693-1742) Bild 1300 / sid 124
 
Död:1751-08-18 Österåsen, Fors (Z) 1)Uppgift från Kent Williamsson

Barn med Märeth Persdotter

Barn:
Brita Jonsdotter (1705 - )

Äktenskap med Märet Olofsdotter (1679 - 1759)

Vigsel:1706-05-16 Fors (Z) 2)

Barn:
Brita Jonsdotter (1707 - 1791)
Per Jonsson (1709 - )
Olof Jonsson (1711 - )
Salomon Jonsson (1713 - 1740)
Märet Jonsdotter (1715 - )
Anna Jonsdotter (1717 - 1796)
Jon Jonsson (1722 - 1796)

Noteringar

Österåhs Fisket ligger äf:n i Forssen, uti Söder mitt emot Utaneds Teenkaret, jämwähl på et beqwämligt ställe, uti 3:ne särskilte Teenkaar, et ofwanför hwartannat; sydost kröker sig en green af Älfwen, som nu för högden skull war helt torr, och således måste fisken draga sig åt den rätta forssen dijt fiskebyggnaden är inrättad, emedan grenen eij oftare öfwehöljes, än när floden är stor och ingen synnerlig Lax-gång förefaller. At alla desse 3:ne Tehnkaren äro utgamble påstods enhälleligen och kunde man där uti icke ärhålla contrarium. En stor fördehl til Karens bewarande, hafwa intressenterne af hällan, som hugger sig uth emellan forssen och Karen Innehafwas eljest af Jon Pärson begge grannar i Österåhs, den förre för 25/36 mantal, med 4 tunnors, och den senare 7/12 Mantal med 3 ½ tunnas utsäde i öppen Åcker, särskilt hafwande En soldat. Warande fiske Räntan efter Sochne repartition för alla 3 Teenlagen 6 sk. 24 ./. S:mt. Här til nyttja och intressenterne Stödning el:r Liustring och Nätläggning ¼ Mijhl bort Österuth wid forssen Strupan efter Grå Lax. Kongsådrans öppning kan icke klandras.

Som det war lidit på afton, måste man betiene sig af sene qwällen till klocken 11 om Natten, jemte en del af Morgonstunden där näst, ifrån Klockan 5 til 6, med Protocollets uppsättjande, efter en wid fiskerierne gjord kort annotation; hälst man eij had lägenhet at föra pennan wid fiskerierne

Upplästes Protocollet, hwar på man begaf sig til Skedfors på norre sidan, en byggnad om 3 Teenlag med en hwäsell i öster åt en stor sten, emellan hwilcken strömmen sig tränger, som hafwer en reen öppning, icke mindre än den fullkommelige Kongs Ådren, som strykande hardt intil fisket, hwilcket nu stod tort på sielfwe hällarne. By-Männerna i forss passidera fullen detta fisket allena, hwaröfwer de klagade at det medlersta Teenrummet är wordet bortskiämt för dem, af det grund, som lagt sig derföre, och wäl igenom rödning står at botas, men Räntan derföre inblandad med andre Forss byggnader längre fram i strömmen dit och concurrera åtskillige flera fiskelagare. Ty nödgades man Continuera med besichtningen upp åth Forssen, efter handen, som följer.


Källor

1)GID 118.10.50600 Fors C:1 Död 1689-1718 Bild 142
  
2)Familjer i Fors av Sven Edvardsson